Platy státních zaměstnanců
Platy nejvyšších státních úředníků se liší mezi sebou podle toho, zda je úředník „státní zaměstnanec“ či nikoliv. Státní zaměstnanec je osoba, která spadá pod služební zákon, podle služebního zákona tento zaměstnanec dostává plat i odměny[1].

 

Platy státních zaměstnanců se určují podle tabulek, které jsou vydávány nařízením vlády (nařízení vlády č. 304/2014 Sb.). Aktuální platová tabulka je k vidění níže (s účinností od 1.1.2018). Platové stupně se řídí podle délky praxe, a platové třídy se řídí podle toho, jak zodpovědnou, významnou a složitou práci pracovník vykonává, zohledňuje se zde i vzdělání. Nejnižší platová třída státních zaměstnanců je 5. (s názvem referent), pro kterou stačí střední vzdělání s výučním listem, zaměstnanec bez praxe bude na této pozici pobírat přibližně 12 500 Kč. Naopak pro nejvyšší, 16. platovou třídu (vrchní ministerský rada, vrchní vládní rada) musí mít zaměstnanec magisterské vzdělání, nejvyšší plat, který lze jako státní zaměstnanec získat je 57 610Kč[2]. Definice platových tříd jsou v příloze.

 

Platy

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

 

 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

do 1 roku

12530

13590

14740

16000

17360

18810

20450

22500

25210

28730

33040

38320

2

do 2 let

13040

14120

15290

16610

18000

19530

21210

23340

26130

29790

34250

39730

3

do 4 let

13520

14650

15880

17240

18690

20280

22050

24250

27150

30970

35600

41300

4

do 6 let

14040

15210

16480

17900

19400

21050

22860

25150

28180

32120

36940

42840

5

do 9 let

14570

15790

17110

18580

20130

21840

23720

26110

29230

33320

38320

44440

6

do 12 let

15120

16370

17760

19300

20880

22650

24620

27090

30340

34580

39760

46130

7

do 15 let

15680

17000

18410

20010

21700

23520

25560

28120

31500

35900

41280

47880

8

do 19 let

16280

17630

19100

20770

22510

24400

26510

29170

32670

37250

42830

49680

9

do 23 let

16900

18300

19830

21550

23350

25330

27500

30250

33880

38610

44420

51530

10

do 27 let

17550

19000

20560

22380

24240

26270

28540

31400

35160

40090

46110

53460

11

do 32 let

18220

19720

21370

23240

25160

27280

29620

32580

36490

41600

47840

55480

12

nad 32 let

18920

20460

22170

24120

26110

28320

30750

33830

37890

43180

49660

57610

 

PŘÍPLATKY

Kromě platu, který je definován tabulkami, můžou státní zaměstnanci také získávat příplatky, jejichž výše je také definována služebním zákonem (§ 146 - §149). Služební zákon definuje čtyři typy příplatků:

  1. Příplatek za vedení – určuje rozpětí procent z platového tarifu, které může být zaměstnanci přiděleno (tabulka níže). Nejvyšších odměn za vedení může dosáhnout náměstek pro státní službu, který může mít měsíční odměny až 60 % ze svého tabulkového platu

Představený

Ústřední správní úřady

Správní úřady s celostátní působností

Správní úřady s územní působností

Ostatní správní úřady

zástupce vedoucího oddělení, určený podle § 9 odst. 7

10 až 20

5 až 15

vedoucí oddělení, zástupce ředitele odboru, určený podle § 9 odst. 7, zástupce vedoucího zastupitelského úřadu, určený podle § 9 odst. 7

20 až 30

10 až 20

ředitel odboru, zástupce náměstka pro řízení sekce nebo zástupce ředitele sekce, určení podle § 9 odst. 7, vedoucí zastupitelského úřadu, zástupce státního tajemníka, určený podle § 9 odst. 7

30 až 40

25 až 35

20 až 30

15 až 25

náměstek pro řízení sekce nebo ředitel sekce, státní tajemník, zástupce vedoucího služebního úřadu, určený podle § 9 odst. 7

40 až 50

35 až 45

30 až 40

25 až 35

vedoucí služebního úřadu, náměstek pro státní službu

50 až 60

45 až 55

35 až 45

30 až 40

(v % z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je místo představeného zařazeno)

  1. Příplatek za službu přesčas
  2. Zvláštní příplatek - vláda nařízením (č. 304/2014 Sb.). stanovuje pravidla pro určení zvláštního příplatku, výší zvláštního příplatku stanoví služební orgán. Nařízení rozděluje správní činnosti do pěti skupin podle obtížnosti výkonu služby, neuropsychické zátěže, či pravděpodobnosti rizika ohrožení života.

Skupina

I.

II.

III.

IV.

V.

Zvláštní příplatek

400 – 1000 Kč

600 – 2500 Kč

1000 – 5000 Kč

1500 – 7500 Kč

2000 – 10000 Kč

Definice skupin je v nařízení č. 304/2014 Sb (také v příloze zde)

  1. Osobní příplatek - ve služebním zákoně jsou definovány důvody pro přiznání, zvýšení, snížení, či odebrání osobního příplatku. Výše příplatku je definován v nařízení vlády č. 134/2015 Sb. Toto nařízení popisuje jakým způsobem je státní zaměstnanec hodnocen za svoji službu, na základě tohoto hodnocení se určuje výše osobního příplatku. Rozpětí osobního příplatku je od 0% do 50% platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu. Státní zaměstnanec může také získat osobní příplatek až do výše 100% nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu, pokud je státní zaměstnanec „vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem, vykonává státní službu na služebním místě zařazeném do 10. až 16. platové třídy, dosahoval ve státní službě vynikajících výsledků“ a samozřejmě dosáhne určitého bodového hodnocení podle nařízení vlády.

ODMĚNY

Kromě platu a příplatků mohou státní zaměstnanci také získávat odměny (služební zákon § 150 - §151). Služební zákon definuje více typů odměn:

  1. Odměna – tu může státní zaměstnanec získat za úspěšné splnění naléhavých služebních úkolů za nepřítomného státního zaměstnance (pokud mu nevznikl nárok na příplatek za vedení nebo plat při zastupování). Nejvyšší odměna, kterou může státní zaměstnanec za rok získat je 25% z ročního úhrnu nejvyššího platového tarifu, nejvýše přípustného osobního příplatku, a příplatku za vedení.
  2. Odměna za služební pohotovost – odměna za služební pohotovost je 10% průměrného výdělku

Zdroje:

Zákon č. 234/2014 Sb. Zákon o státní službě. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-234/zneni-20170801

Nařízení vlády č. 304/2014 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-304

Nařízení vlády č. 134/2015 Sb. Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-134


[1] Podle služebního zákona je státní zaměstnanec „fyzická osoba, která byla přijata do služebního poměru a zařazena na služební místo nebo jmenována na služební místo představeného k výkonu některé z činností uvedených v § 5“. Služební zákon lze najít zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-234/zneni-20170801

[2] Výjimku tvoří státní zaměstnanci, kteří jsou lékaři orgánu sociálního zabezpečení nebo orgánu ochrany veřejného zdraví. Těm přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 304/2014 Sb. (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-304).
Kdo jsme

Tento projekt nabízí jasné a stručné informace o platech a bonusech vrcholných veřejných činitelů z nejvýznamnějších státních orgánů. Sponzorem projektu je:

Hledat instituce   Více o projektu